TÊN HÀNG HÓA DVT SL ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN

Chưa có mặt hàng nào trong danh sách

Tổng thành tiền

0

Chiết khấu

0

VAT

0

Tổng cộng

0

Tiền khách trả

Tiền Thừa

0