Trưởng Khoa Ngành Lập Trình

Cựu trưởng khoa CNTT – trường Cao đẳng CNTT thuộc Đại học Đà Nẵng

25 năm kinh nghiệm Lập trình chuyên nghiệp