Thạc sĩ Công Nghệ Thông Tin – Đại học Khoa Học Tự Nhiên Thành phố Hồ Chí Minh16 năm kinh nghiệm trong ngành lập trình